REGULAMIN BROADWAY MUSICAL SCHOOL

 

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania załączonego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za nie opłatę  zgodnie z aktualnym cennikiem. 
 3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na aktualnej liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników na salach ćwiczeń mogą przebywać jedynie uczestnicy danych zajęć.Rodzice/Opiekunowie dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach ćwiczeń, chyba że osoba prowadząca zajęcia sama zaprosi te osoby na salę. 
 4. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć. 
 5. Przy opłatach miesięcznych rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 4, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Przy opłatach rocznych i półrocznych naliczone są opłaty za odbyte miesiące, zgodnie ze standardowym cennikiem (398 zł/miesiąc z miesięcznym okresem wypowiedzenia). Zwrot nadpłaconej kwoty nastąpi najpóźniej do końca okresu wypowiedzenia.
 6. BROADWAY MUSICAL SCHOOL zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
 7. Przed rozpoczęciem bloku zajęć prosimy Rodziców/Opiekunów uczestników zajęć o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka na zajęciach. 
 8. Prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na zajęcia. 
 9. BROADWAY MUSICAL SCHOOL nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 
 10. Z uwagi na organizację, bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się. 
 11. BROADWAY MUSIACAL SCHOOL ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia mogą zostać wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali ćwiczeń lub w budynku szkoły pod opieką instruktora lub innego pracownika szkoły do momentu przyjazdu opiekunów prawnych. 

                 BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Przebywając na sali ćwiczeń należy podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia. 
 2. Za usunięcie szkód powstałych w wyniku niezastosowania się uczestnika do poleceń instruktora/pedagoga odpowiedzialność (w tym finansową) ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun. 
 3. Ze względów na zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwo zabrania się wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i gorących napojów. Zabrania się także wylewania na podłogę jakichkolwiek substancji mogących zniszczyć podłogę. 
 4. Osoby przebywające na terenie BROADWAY MUSICAL SCHOOL zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia BROADWAY MUSICAL SCHOOL i innych uczestników zajęć. 
 5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w BROADWAY MUSICAL SCHOOL i nie przeszkadzając poprzednim grupom w dokończeniu zajęć. 
 6. W budynku BROADWAY MUSICAL SCHOOL obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków. 

                   SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 

 1. Nauka w BROADWAY MUSICAL SCHOOL trwa 10 miesięcy. Terminy przerw pokrywają się z dniami wolnymi od zajęć obowiązującymi w szkolnictwie publicznym. 
 2. Zajęcia prowadzone są w soboty i liczą 5 godzin zegarowych. 
 3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę. 
 4. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy, BROADWAY MUSICAL SCHOOL zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup o podobnie niskiej frekwencji. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością, BROADWAY MUSICAL SCHOOL zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub wydania zwrotu wpłaconej kwoty. 
 5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga, BROADWAY MUSICAL SCHOOL ma prawo wyznaczyć innego instruktora/pedagoga prowadzącego w zastępstwie te zajęcia - bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie. 
 6. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga i jednocześnie braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, co jest jednoznaczne z odwołaniem zajęć, BROADWAY MUSICAL SCHOOL wyznacza dodatkowy termin w celu odrobienia odwołanych zajęć - odbywa się to w porozumieniu z uczestnikami i/lub opiekunami prawnymi uczestników. 
 7. BROADWAY MUSICAL SCHOOL w przypadku niektórych grup może zaproponować zajęcia dodatkowe lub zwiększenia czasu trwania zajęć dla wybranej grupy. Takie zmiany zostaną ustalone z uczestnikami i/lub ich opiekunami prawnymi. Zmiana może być wprowadzona w przypadku uzyskania zgody przynajmniej 80% uczestników zajęć danej grupy. Osoby, które nie wyrażą zgody na wprowadzenie zmian, będą mogły nadal być uczestnikami zajęć tej grupy uczęszczając na zajęcia tak, jak przed wprowadzeniem zmian. 
 8. Dopuszcza się, iż kilka zajęć sobotnich przeprowadzona będzie w formie warsztatów tematycznych. Rodzice/Opiekunowie prawni będą o tym odpowiednio wcześniej poinformowani.

                   PŁATNOŚCI 

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem, płatna rocznie, półrocznie lub miesięcznie w stałych ratach. 
 2. Nieobecności uczestników zajęć nie mają wpływu na cenę. 
 3. W przypadku rozwiązania kursu przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL lub zmiany godzin, dni zajęć (nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę) uczestnikowi przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia. Zwroty są dokonywane przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL w terminie 14 dni od daty rozwiązania grupy, bądź zmiany terminów zajęć.Osoba, której zwrot przysługuje może przesłać numer konta na adres: biuro@musical.edu.pl. 

                   ZNIŻKI 

 1. Uczniowi/Uczennicy przysługują następujące zniżki: 
  1. zniżka za płatność z góry wynosi do 10%, proporcjonalnie do okresu jakiego dotyczy.
  2. rabat rodzinny dla każdego z rodzeństwa – 5% 
  3. Rabaty sumują się do łącznej wysokości maksimum 15%. 
 1. Podsumowaniem roku szkolnego jest wystawienie na scenie przez uczestników szkoły „Musicalu”. Bilety za udział w ww. wydarzeniu są dodatkowo płatne.

                   SPRAWY OGÓLNE 

 1. Uczestnik zajęć BROADWAY MUSICAL SCHOOL wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji BROADWAY MUSICAL SCHOOL w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę i jej partnerów.
 2. Uczestnik zajęć BROADWAY MUSICAL SCHOOL wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 
 3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu BROADWAY MUSICAL SCHOOL mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.W tym przypadku Szkoła dokonuje zwrotu opłaty za pozostałe niewykorzystane zajęcia. 
 4. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu zastosowanie niniejszego Regulaminu BROADWAY MUSICAL SCHOOL, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Szkoły. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Dyrekcją. 
 5. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Dyrekcji BROADWAY MUSICAL SCHOOL. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


NIP: 1231305674

tel:+48606329434, +48604530840

e-mail:

rekrutacja@musical.edu.pl

biuro@musical.edu.pl

Broadway Musical School ©2023